«Олн ǝмтнд туслхла, алдр нернь делгрх»

01.11.2016

   

 «Буйнта Бухса hазран, билгтǝ урдуднь туурулна» - гиhǝд манна медǝтнрин келсн уг чик гиҗ санҗанав. Аhу ик Җаңhрч Ээлǝн Овлан         арвн бөлг баахн наста номтд Очра Номтд хар чееҗǝрн дуулҗ өгǝд, дорас өсҗ йовх уйнртǝн иим ик зөөр улдǝсмн. Ээлǝн Овлан дару Хальмг Таңhчин ууhн академик, Хальмг Таңhчдан, Әрǝсǝд, нарт делкǝд нернь туурсн, дала ик цол зууҗǝх ик номт, «Хальмг Таңhчин Герой» Эрднин Пурвǝ йовна.

         Эрднин Пурвǝ Ик Бухса селǝнд 1921- гч җилд хулhн сарин 15-д төрҗ hарсмн. 1934 – гч җил Ик Бухса эклц школ төгсǝhǝд, цааранднь Баh Дөрвдǝ шкод сурсмн. Җирhлин ут хаалhд Эрднин Пурвǝ туру- зуду узǝд, байрлхинь чигн билǝ, зовхнь чигн учрла. Төрскǝн харсгч дǝǝнд бас ǝмǝн ǝврлго дǝǝлдлǝ. Дǝǝнǝ хаалhар турун өдрǝс авн сул өдр куртл йовла. Дǝǝнǝ Диилврин өдриг Иваново балhсна госпитальд тосла. Хар гөрлǝ бас харhла. Тер бийнь юмнд дарг өвлго, деед сурhуль сурх тǝвсн санаhан куцǝhǝд, УДЕ эв-арh тогтаhад, делгрулǝд, цуг багшнрин багш болад, эул менд бǝǝнǝ.

         2007-гч җилд 7-гч классин сурhульчнр «Я- гражданин Калмыкии» гидг Таңhчд болсн керг уулдврт орлцад, эсвин кабинетд Пурвǝ Мучкаевичд нерǝдсн булң секх төр тǝвǝд, шинҗлтин көдлмшǝн эклв. Номтын кунд, адрута җирhлин ут хаалhинь шинҗлǝд, бичгуд бичǝд, селǝнǝннь медǝтнрлǝ куундǝд, Пурвǝ Мучкаевичур одад келсинь бичҗ авад,  дала зургуд герурн авч ирувидн.

         2014 –гч җилд май сарин 24-д историко-краеведческий музей секввидн. Эрднин Пурвǝн көвуднь, ачнр-зеенрнь залhлда кеhǝд, маднд бас нөкд- тусан кургнǝ. Ода манна музейд 12 экспозиц бǝǝнǝ, теднǝ дунд «Ик Бухсахн Эрднин Пурвǝтǝ» гидг стенд, Ээлǝн Овлан, Очра Номтын, дǝǝнǝ цагас, Сирин цагас зургуд бǝǝнǝ. Селǝнǝ көшдуд маднд ик дөңгǝн кургнǝ, кезǝнк цага зургудан авч ирнǝ, зургин тууҗинь маднд келҗ өгнǝ.

          Школын hардач Азыдова Н.Б. келв: «Ямаранчн байрин керг-уулдвр Ики Бухса школд болхла,  ǝмтн даңгин музейд ирнǝ, мана көгшдуд Эрднин Пурвǝг сǝǝнǝр меднǝ, кезǝнк цаг сергǝнǝ. Иим ик номт мана Ик Бухса кун гиhǝд мадн байрлнавидн, хөвдǝн ханнавидн, алдр улсарн бахмҗ кеhǝд, дорас өсҗ йовх баhчудт Пурвǝ Мучкаевичас улгур авад, цааранднь эврǝ hазр-уснаннь неринь туурултха, гиhǝд куукдтǝн заанавидн»

           Эн җил хулhн сарин 15-д Пурвǝ Мучкаевич Эрдниев 95 җилин нас наслв. Мадн эн өөндǝн нерǝдсн олн-зун керг-уулдврмуд школдан давулад, шунмhаhар орлцлавидн. Кундтǝ мана Пурвǝ Мучкаевич! Цааранднь теңгрин өвчн-шалтан уга, дǝн даҗг уга, манңа тиньгр, дǝкǝд чигн олн җилдǝн сǝн сǝǝхн йовҗ, Делкǝн Цаhан Аав харул- хаhул болтха!

1.jpg


Возврат к списку